◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  >>> องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ทรงยอมรับว่า บาปมี บุญมี เทวดามี พรหมมี สัตวนารก เปรต อสูรกายมี นรก สวรรค์มี นิพพานมี


  การจะดูพระ การดูพระอริยะก็ดูยากก็ดูอย่างนี้แล้วกัน ถ้าพระที่เราควรจะให้ คือไม่ใช่พระอริยะเป็นพระผู้ทรง ศีลก็ดี เป็นผู้ทรงฌานก็ดี อย่างนี้สังเกตด ูท่านพูดวาจาที่ท่านพูดก็ดี อาการทางกาย ที่ท่านทำก็ดี ท่านฝ่าฝืนคำสั่งสอนของ องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าไหม

  พระพุทธเจ้าบอกว่าตายแล้วเกิด ถ้าหากท่านผู้นั้นบอกว่า ตายแล้วสูญอย่างนี้แสดงว่าคัดค้าน เป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าแน่นอน ไม่ใช่พระที่พระพุทธเจ้า ทรงยอมรับนับถือ พระพุทธเจ้าทรงยืนยัน ในพระไตรปิฎก มีใน วิมานวัตถุ ถ้าจะพูดถึงอย่างอื่นก็จะหายาก ในวิมานวัตถ ุพูดกันเฉพาะ เรื่องเทวดา เรื่องพรหม โดยเฉพาะ มีเรื่องราวมาก เล่มเบ้อ เริ่มเชียว มีเรื่องไม่รู้ว่าเท่าไหร่ นี่เป็นอันว่า

  องค์สมเด็จพระจอมไตร ทรงยอมรับว่า เทวดามี พรหมมี สัตวนารก เปรต อสูรกายมี นิพพานมี

  แต่ว่าท่านผู้ใดบอก สัตวนารกไม่มี เปรตอสูรกายไม่มี นิพพานไม่มี สวรรค์ไม่มี พรหมไม่มี ท่านผู้นั้น ก็หมายความว่าไม่ใช่ พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา

  ถ้าเอาผ้าเหลืองเขามาครอง ก็แสดงว่าปลอมตัวเข้ามาทำลายพระพุทธศาสนาเหมือนกับสมัย เมื่อพระพุทธเจ้าทรงนิพพานไปแล้วไม่นานนัก พวกพราหมณ์ เข้ามาแทรกเข้ามาบวชในพุทธศาสนา แล้วเอาลัทธิของตัว เข้ามาแทรกแซง ทั้งนี้เพื่อหวังผลประโยชน์ ในการทำลายพระศาสนาให้สิ้นไป

  ฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ถ้าจะบำเพ็ญทานบารมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพระสงฆ์สามเณรในพระพุทธ ศาสนาก็ต้องดูให้ดี ท่านที่ฝ่าฝืนคัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  อย่างท่าน กปิลภิกขุ ตัวของท่านเอง ก็ดี พาแม่และน้องสาวด้วยลงอเวจีมหานารก ก็เพราะว่าคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่กล่าว มา พระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนี้ ท่านก็พูดอย่างโน้น แต่ว่า ลีลาของท่านจริงๆ เหมือนกับ เคารพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจ้า ฉะนั้นการที่จะถวายทานแก่พระสงฆ์จัดว่า เป็นจุดสำคัญคือ เนื้อนาบุญ ก็ต้องดูเนื้อนาที่เราจะเห็นสมควรไหม

  จากคุณ : สะท้านโลก - [ 23 ก.ย. 45 17:51:42 A:203.107.202.220 X:203.107.196.247 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม