◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  Fulbright scholarship 2004

  ทุนฟุลไบรท์ ประจำปีการศึกษา 2547

  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันกำลังเปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุนฟุลไบรท์ ประจำปีการศึกษา 2547 สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดทุนประเภทต่าง ๆ ดังนี้

  ทุนฟุลไบรท์สำหรับบุคคลทั่วไป – Fulbright Open Competition Program (ประมาณ 6 ทุน)
  เป็นทุนที่เปิดสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อเฉพาะระดับปริญญาโทในทุกสาขาวิชา ยกเว้นแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษา (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลคะนน TOEFL อย่างน้อย 550 หรือ 213 สำหรับการสอบ TOEFL ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดที่งานวิเทศสัมพันธ์เวียนแจ้ง

  ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครที่กรอกโดยสมบูรณ์ หลักฐานการศึกษา และผลคะแนน TOEFL ไปยังที่ทำการมูลนิธิฯ โดยตรง (โดยไม่ต้องผ่านงานวิเทศฯ) ไม่เกินวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2546

  ทุนพัฒนาอาจารย์ – Fulbright University Staff Development Program (ประมาณ 5 ทุน)
  มูลนิธิฯ ได้เปิดทุนพิเศษซึ่งมุ่งเน้นที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคและมหาวิทยาลัยเปิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งใหม่ในเร็ว ๆ นี้ ทุนนี้เปิดโอกาสให้อาจารย์ไปทำการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอกในทุกสาขาวิชา ยกเว้นแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาดีทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (คะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00) และมีผล TOEFL อย่างน้อย 550 คะแนน หรือ 213 สำหรับการสอบ TOEFL ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดที่งานวิเทศสัมพันธ์แจ้ง

  อาจารย์ผู้สนใจสมัครชิงทุนนี้สามารถส่งใบสมัคร หลักฐานการศึกษา และผลคะแนน TOEFL ไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ (เอกสารการสมัครโดยละเอียดอยู่ในเรื่องเวียนแจ้ง) ภายในวันที่ 1 เมษายน 2546 เพื่อเสนอชื่อไปยังมูลนิธิฯ ต่อไป

  Thai Wah Tower I, 3rd Floor
  21/5 South Sathorn Road
  Bangkok 10120
  Tel: 66 2 285-0581-2
  Fax: 66 2 285-0583
  Email: [email protected]
  Website: www.fulbrightthai.org

  จากคุณ : Fulbrighter - [ 28 ธ.ค. 45 08:55:59 A:129.82.96.71 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม